Byggesagkyndig Boligrådgivning
Ring alle dage 9 – 17 på +45 22 13 24 34 eller send en mail for at aftale tid.

Byggesagkyndig rådgivning ved boligforbedring - uffekruse.dk
Boligrådgivning ved boligforbedring - Arkitekt Uffe Kruse

Byggesagkyndig boligrådgivning ved boligforbedring

Et eksempel på boligrådgivning ved boligforbedring

Et projekt om boligforbedring og boligrådgivning ved boligforbedring indledes med en samtale, hvor kunden og jeg som byggesagkyndig gennemgår ideer og planer med kunden.

Jeg udarbejder herefter en byggesagkyndig beregning af projektet med evt. tilhørende skitser.

Min beregning indeholder såvel håndværkerudgifter, teknikerhonorar og moms, altså en total pris. Der arbejdes normalt på overslag i denne fase.

Resten af mit arbejde som byggesagkyndig udfører jeg efter tilbud, altså en fast pris, der normalt opdeles i faser.

Det står herefter klart hvad det samlede projekt om boligforbedring forventes at koste.

Der udarbejdes et udbudsmateriale samt evt. myndighedsprojekt, og efter aftale indhentes der priser hos en række håndværkere.

Sammen vurderer vi de indkomne priser og såfremt de er tilfredsstillende igangsættes arbejdet. Hvis tilbuddene ikke er tilfredsstillende,, er det stadig muligt at justere projektet og gå i dialog med de bydende eller at hjemtage alternative priser.

Når arbejdet med boligforbedring er i gang, fører jeg tilsyn som byggesagkyndig og sikrer at arbejdets kvalitet er som aftalt. Ved større projekter afholdes der byggemøder og der udsendes byggemødereferater.

Jeg har al daglig kontakt med håndværkerne og alle aftaler, der træffes herved, formidles til bygherren, så denne er helt opdateret om alle beslutninger og konsekvensen heraf.